6,7,8,9,10ம் வகுப்புகளுக்கான ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - NOTES OF LESSON FOR TEACHERS - STUDENTS MATERIALS AND ONLINE TEST

Home Top Ad

https://www.youtube.com/channel/UCa-bHd9lKZ6GXuPvs-AW9CQ?view_as=subscriber

Post Top Ad

6,7,8,9,10ம் வகுப்புகளுக்கான ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - NOTES OF LESSON FOR TEACHERS


 

 

5th - Term 2 - Lesson Plan - October 3rd week - All Subjects T/M & E/M 

 October 1st week

5th - Term 2 - Lesson Plan - October 1st week - Tamil - Download Here
5th - Term 2 - Lesson Plan - October 1st week - English - Download Here
5th - Term 2 - Lesson Plan - October 1st week - Maths - T/M - Download Here
5th - Term 2 - Lesson Plan - October 1st week - Science - T/M - Download Here
5th - Term 2 - Lesson Plan - October 1st week - Social - T/M - Download Here


5th - Term 2 - Lesson Plan - October 1st week - Maths - E/M - Download Here
5th - Term 2 - Lesson Plan - October 1st week - Science - E/M - Download Here
5th - Term 2 - Lesson Plan - October 1st week - Social - E/M - Download HereOctober 2nd week

5th - Term 2 - Lesson Plan - October 2nd week - Tamil - Download Here
5th - Term 2 - Lesson Plan - October 2nd week - English - Download Here

5th - Term 2 - Lesson Plan - October 2nd week - Maths - T/M - Download Here
5th - Term 2 - Lesson Plan - October 2nd week - Science - T/M - Download Here
5th - Term 2 - Lesson Plan - October 2nd week - Social - T/M - Download Here

5th - Term 2 - Lesson Plan - October 2nd week - Maths - E/M - Download Here
5th - Term 2 - Lesson Plan - October 2nd week - Science - E/M - Download Here
5th - Term 2 - Lesson Plan - October 2nd week - Social - E/M - Download Here


5th - Term 2 - Lesson Plan - Single File - All Subjects - T/M - Download Here
5th - Term 2 - Lesson Plan - Single File - All Subjects - E/M - Download Here


October 3rd week

5th - Term 2 - Lesson Plan - October 3rd week - T/M - Download Here
5th - Term 2 - Lesson Plan - October 3rd week - E/M - Download Here

4th - Term 2 - Lesson Plan - October 1st week - Tamil - Download Here
4th - Term 2 - Lesson Plan - October 1st week - English - Download Here
4th - Term 2 - Lesson Plan - October 1st week - Maths - T/M - Download Here
4th - Term 2 - Lesson Plan - October 1st week - Science - T/M - Download Here
4th - Term 2 - Lesson Plan - October 1st week - Social - T/M - Download Here 

6-10TH STD SCIENCE NOTES OF LESSON FOR TEACHERS 

6th -8th Term Two Lesson Plan Guide

 • 6th, 7th , 8th std 2nd term (Ganga) Lesson plan- Tamil Click Here

 • 6th, 7th , 8th std 2nd term (Ganga) Lesson plan-English Click Here

 • 6th, 7th , 8th std 2nd term (Ganga) Lesson plan-Mathematics TM Click Here soon available

 • 6th, 7th , 8th std 2nd term (Ganga) Lesson plan- Mathematics EM Click Here

 • 6th, 7th , 8th std 2nd term (Ganga) Lesson plan-Science EM Click Here

 • 6th, 7th , 8th std 2nd term (Ganga) Lesson plan- Science TM Click Here

 • 6th, 7th , 8th std 2nd term (Ganga) Lesson plan-Social Science TM Click Here

 • 6th, 7th , 8th std 2nd term (Ganga) Lesson plan-Social Science EM Click Here

TERM -2 :
 • 6th std science unit -1 notes of lesson - click here
 • 7th std science unit -1 notes of lesson - click here
 • 8th std science unit -1 notes of lesson - click here
 • 9th std science unit -4 notes of lesson - click here
 • 9th std science unit -13 notes of lesson - click here
 • 10th std science unit -1 notes of lesson - click here
 • 4th - Term 2 - Lesson Plan - October 2nd week - Tamil Medium- Download Here
 • 4th - Term 2 - Lesson Plan - October 2nd week - English Medium- Download Here
 • 5th - Term 2 - Lesson Plan - October 2nd week - All Subjects  E/M
 • 5th - Term 2 - Lesson Plan - October 2nd week - English  Medium-Download Here

2,3,4,5,6,7,8 - August 4Th Week Lesson Plans Updated

10 வகுப்பு சமூக அறிவியல் ஆகஸ்ட்  இரண்டாவது வாரம்

AUGUST 2nd WEEK NOTES OF LESSON FOR SCIENCE TEACHERS (6TH, 7TH,8TH ,9TH &10TH STD SCIENCE )

 • முதல் பருவம் 6,7,8, தமிழ் Tamil Lesson Plan-Click Here

AUGUST 1ST WEEK NOTES OF LESSON FOR TEACHERS

July Fourth (22.07.2019-26.07.2019) Week Lesson Plan-2019-2020
2nd Standard All Subjects TM&EM  Lesson Plan July Third week
3rd Standard All Subjects

4th Standard All Subjects
 • Tamil Lesson Plan Click Here
 • English Plan Click Here
 • Mathematics  Plan Click Here
 • Science Plan Click Here
 • Social Science Plan Click Here
5th Standard All Subjects
6th Standard Tamil Medium
 • Tamil  Lesson Plan Click Here
 • English  Lesson Plan Click Here
 • Mathematics  Lesson Plan Click Here
 • Science Jun  Plan Click Here
 • Social Science Week Lesson Plan Click Here   
6th Standard English Medium
 • Mathematics  Lesson Plan Click Here
 • Science  Lesson Plan Click Here
 • Social Science  Lesson Plan Click Here  

7th Standard Tamil Medium
 • Tamil  Lesson Plan lesson Plan 1 Click Here Lesson Plan 2 Click Here
 • English  Lesson Plan Click Here
 • Mathematics  Lesson Plan Click Here
 • Science  Lesson Plan Click Here
 • Social Science Lesson Plan Click Here
7th Standard English Medium

8th Standard English Medium
8th Standard English Medium
 • Mathematics  Lesson Plan Click Here
 • Science  Lesson Plan Click Here
 • Social Science  Lesson Plan Click Here
9th Standard Tamil Medium
9th Standard English Medium
 • Mathematics  Lesson Plan Click Here
 • Science  Lesson Plan Click Here
 • Social Science  Lesson Plan Click Here
10th Standard Tamil Medium
10th Standard English Medium
 • Mathematics  Lesson Plan Click Here
 • Science  Lesson Plan Click Here
 • Social Science  Lesson Plan Click Here
July Third (15.07.2019-19.07.2019) Week Lesson Plan-2019-2020
2nd Standard All Subjects TM&EM  Lesson Plan July Third week
3rd Standard All Subjects TM&EM  Lesson Plan July Third week
5th Standard All Subjects TM&EM  Lesson Plan July Third week
9 &10 ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் ஜூலை மூன்றாவது வாரம் NOTES OF LESSON
 • 10  வகுப்பு சமூக அறிவியல் ஜூலை மூன்றாவது வாரம்
 • Civics Lesson  2 and 3
 • Notes of lesson  TM
 • Slide Show EM  TM   EM-2
 • Video link
 • 9th std - Civics 2 and 3
 • Notes of lesson TM
 • Slide show TM  EM
 • Video Link Video Link

4th Standard All Subjects
5th Standard All Subjects
6th Standard Tamil Medium
 • Tamil  Lesson Plan Click Here
 • English  Lesson Plan Click Here
 • Mathematics  Lesson Plan Click Here
 • Science Jun  Plan Click Here
 • Social Science Week Lesson Plan Click Here   
6th Standard English Medium
 • Mathematics  Lesson Plan Click Here
 • Science  Lesson Plan Click Here
 • Social Science  Lesson Plan Click Here  

7th Standard Tamil Medium
 • Tamil  Lesson Plan lesson Plan 1 Click Here Lesson Plan 2 Click Here
 • English  Lesson Plan Click Here
 • Mathematics  Lesson Plan Click Here
 • Science  Lesson Plan Click Here
 • Social Science Lesson Plan Click Here
7th Standard English Medium

8th Standard English Medium
8th Standard English Medium
 • Mathematics  Lesson Plan Click Here
 • Science  Lesson Plan Click Here
 • Social Science  Lesson Plan Click Here
9th Standard Tamil Medium
9th Standard English Medium
 • Mathematics  Lesson Plan Click Here
 • Science  Lesson Plan Click Here
 • Social Science  Lesson Plan Click Here
10th Standard Tamil Medium
10th Standard English Medium
 • Mathematics  Lesson Plan Click Here
 • Science  Lesson Plan Click Here
 • Social Science  Lesson Plan Click Here
July Second (08.07.2019-12.07.2019) Week Lesson Plan-2019-2020

4th Standard All Subjects
5th Standard All Subjects
6th Standard Tamil Medium
 • Tamil  Lesson Plan Click Here
 • English  Lesson Plan Click Here
 • Mathematics  Lesson Plan Click Here
 • Science Jun  Plan Click Here
 • Social Science Week Lesson Plan Click Here   
6th Standard English Medium
 • Mathematics  Lesson Plan Click Here
 • Science  Lesson Plan Click Here
 • Social Science  Lesson Plan Click Here  

7th Standard Tamil Medium
 • Tamil  Lesson Plan lesson Plan 1 Click Here Lesson Plan 2 Click Here
 • English  Lesson Plan Click Here
 • Mathematics  Lesson Plan Click Here
 • Science  Lesson Plan Click Here
 • Social Science Lesson Plan Click Here
7th Standard English Medium

8th Standard English Medium
8th Standard English Medium
 • Mathematics  Lesson Plan Click Here
 • Science  Lesson Plan Click Here
 • Social Science  Lesson Plan Click Here
9th Standard Tamil Medium
9th Standard English Medium
 • Mathematics  Lesson Plan Click Here
 • Science  Lesson Plan Click Here
 • Social Science  Lesson Plan Click Here
10th Standard Tamil Medium
10th Standard English Medium
 • Mathematics  Lesson Plan Click Here
 • Science  Lesson Plan Click Here
 • Social Science  Lesson Plan Click Here


..........................................................................................................
 • 5th STD All subjects July lesson plan Click Here
 • 6th English Lesson Plan Jun First Week to July First Week Click Here 
 • 8th English Lesson Plan Jun First Week to July First Week Click Here  
 • 9th English Lesson Plan Jun First Week to July First Week Click Here  

 • 4th Std - July First week New Book Lesson Plan - Click here
 Jun Fourth Week Lesson Plan-2019-2020

  6th Standard Tamil Medium
  • Tamil  Lesson Plan Click Here
  • English  Lesson Plan Click Here
  • Mathematics  Lesson Plan Click Here
  • Science Jun  Plan Click Here
  • Social Science Week Lesson Plan Click Here   
  6th Standard English Medium
  • Mathematics  Lesson Plan Click Here
  • Science  Lesson Plan Click Here
  • Social Science  Lesson Plan Click Here  

  7th Standard Tamil Medium
  • Tamil  Lesson Plan Click Here
  • English  Lesson Plan Click Here
  • Mathematics  Lesson Plan Click Here
  • Science  Lesson Plan Click Here
  • Social Science Lesson Plan Click Here
  7th Standard English Medium
  • Mathematics Lesson Plan Click Here
  • Science  Lesson Plan Click Here
  • Social Science  Lesson Plan Click Here 

  8th Standard English Medium
  • Tamil  Lesson Plan Click Here
  • English  Lesson Plan Click Here
  • Mathematics  Lesson Plan Click Here
  • Science  Lesson Plan Click Here
  • Social Science  Lesson Plan Click Here
  8th Standard English Medium
  • Mathematics  Lesson Plan Click Here
  • Science  Lesson Plan Click Here
  • Social Science  Lesson Plan Click Here
  9th Standard Tamil Medium
  • Tamil  Lesson Plan Click Here
  • English  Lesson Plan Click Here
  • Mathematics  Lesson Plan Click Here
  • Science  Lesson Plan Click Here
  • Social Science  Lesson Plan Click Here
  9th Standard English Medium
  • Mathematics  Lesson Plan Click Here
  • Science  Lesson Plan Click Here
  • Social Science  Lesson Plan Click Here
  10th Standard Tamil Medium
  • Tamil  Lesson Plan Click Here
  • English  Lesson Plan Click Here
  • Mathematics  Lesson Plan Click Here
  • Science Lesson Plan Click Here
  • Social Science  Lesson Plan Click Here   
  10th Standard English Medium
  • Mathematics  Lesson Plan Click Here
  • Science  Lesson Plan Click Here
  • Social Science  Lesson Plan Click Here
  ................................................................................................................................................................

   Jun Third week Week Lesson Plan-2019-2020
  6th Standard Tamil Medium
  • Tamil Jun Third Week Lesson Plan Click Here
  • English Jun Third Week Lesson Plan Click Here
  • Mathematics Jun Third Week Lesson Plan Click Here
  • Science Jun Second Third Lesson Plan Click Here
  • Social Science Jun Third Week Lesson Plan Click Here   
  6th Standard English Medium
  • Mathematics Jun Third Week Lesson Plan Click Here
  • Science Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • Social Science Jun Second Week Lesson Plan Click Here  

  7th Standard Tamil Medium
  • Tamil Jun Third Week Lesson Plan Click Here
  • English Jun Third Week Lesson Plan Click Here
  • Mathematics Jun Third Week Lesson Plan Click Here
  • Science Jun Third Week Lesson Plan Click Here
  • Social Science Jun VWeek Lesson Plan Click Here 
  7th Standard English Medium
  • Mathematics Jun Third Week Lesson Plan Click Here
  • Science Jun Third Week Lesson Plan Click Here
  • Social Science Jun Third Week Lesson Plan Click Here 

  8th Standard English Medium
  • Tamil Jun Third Week Lesson Plan Click Here
  • English Jun Third Week Lesson Plan Click Here
  • Mathematics Jun Third Week Lesson Plan Click Here
  • Science Jun Third Week Lesson Plan Click Here
  • Social Science Jun Third Week Lesson Plan Click Here   
  8th Standard English Medium
  • Mathematics Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • Science Jun Third Week Lesson Plan Click Here
  • Social Science Jun Third Week Lesson Plan Click Here
  9th Standard Tamil Medium
  • Tamil Jun Third Week Lesson Plan Click Here
  • English Jun Third Week Lesson Plan Click Here
  • Mathematics Jun Third Week Lesson Plan Click Here
  • Science Jun Second Third Lesson Plan Click Here
  • Social Science Jun Third Week Lesson Plan Click Here   
  9th Standard English Medium
  • Mathematics Jun Third Week Lesson Plan Click Here
  • Science Jun Third Week Lesson Plan Click Here
  • Social Science Jun Third Week Lesson Plan Click Here
  10th Standard Tamil Medium
  • Tamil Jun  Third Week Lesson Plan Click Here
  • English Jun Third Week Lesson Plan Click Here
  • Mathematics Jun Third Week Lesson Plan Click Here
  • Science Jun Third Week Lesson Plan Click Here
  • 10ம் வகுப்பு  அலகு-7 அறிவியல்  ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here
  • Social Science Jun Third Week Lesson Plan Click Here
  10th Standard English Medium
  • Mathematics Jun Third Week Lesson Plan Click Here
  • Science Jun Third Week Lesson Plan Click Here
  • Social Science Jun Third Week Lesson Plan Click Here
   ............................................................................................................................................................

   Jun Second Week Lesson Plan-2019-2020
  • Jun Second week 6th 7th 8th All subject lesson plan Click Here 
  • Jun First week 6th 7th 8th All subject lesson plan Click Here 
  6th Standard Tamil Medium
  • Tamil Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • English Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • Mathematics Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • Science Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • Social Science Jun Second Week Lesson Plan Click Here   
  6th Standard English Medium
  • Mathematics Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • Science Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • Social Science Jun Second Week Lesson Plan Click Here  

  7th Standard Tamil Medium
  • Tamil Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • English Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • Mathematics Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • Science Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • Social Science Jun Second Week Lesson Plan Click Here   
  7th Standard English Medium
  • Mathematics Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • Science Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • Social Science Jun Second Week Lesson Plan Click Here 

  8th Standard English Medium
  • Tamil Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • English Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • Mathematics Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • Science Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • Social Science Jun Second Week Lesson Plan Click Here   
  8th Standard English Medium
  • Mathematics Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • Science Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • Social Science Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  9th Standard Tamil Medium
  • Tamil Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • English Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • Mathematics Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • Science Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • Social Science Jun Second Week Lesson Plan Click Here   
  9th Standard English Medium
  • Mathematics Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • Science Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • Social Science Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  10th Standard Tamil Medium
  • Tamil Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • English Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • Mathematics Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • Science Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • 10ம் வகுப்பு  அலகு-7 அறிவியல்  ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here
  • Social Science Jun Second Week Lesson Plan Click Here   
  10th Standard English Medium
  • Mathematics Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • Science Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  • Social Science Jun Second Week Lesson Plan Click Here
  --------------------------------------------------------------------------------
  6th-10th June First Week Lesson Plan-2019-2020
   6th Standard Tamil Medium & English Medium
  • Term -1 June first week Lesson Plan for 6 th English Click Here
  • Term -1 Lesson plan for June First week - 6 th std Science - Tamil Medium Prepared by Mr.Meena Swaminathan,Thiruvarur dt. Click Here
  • Term -1 June first week Lesson Plan for 6 th Social science English Medium Click Here
   7th Standard Tamil Medium & English Medium
  • Term -1 -Lesson plan for June First week - 7 th std Tamil  Click Here
  • Term -1 Lesson plan for June First week - 7 th std English -Prepared by Mr Sethuraman Ramalingam, BT.Asst.,Ariyalur district Click Here
  • Term -1 Lesson plan for June First week - 7 th std Science - Tamil Medium Prepared by Mr.Meena Swaminathan,Thiruvarur dt. Click Here
   8th Standard Tamil Medium & English Medium
  • Term -1 Lesson plan for June First week - 8 Tamil Click Here
  • Term -1 Lesson plan for June First week - 8 English Click Here
  • Term -1 Lesson plan for June First week - 8 th std Science - Tamil Medium Prepared by Mr.Meena Swaminathan,Thiruvarur dt. Click Here
  • 8 th std social science new syllabus lesson plan term 1 june 1 week Click Here
   9th Standard Tamil Medium & English Medium
  • Lesson plan for June First week - 9 science Tamil Medium Click Here
  • Lesson plan for June First week - 9 Tamil Click Here
  • model lesson plan for 9 th Social science june 1 week new syllabus English medium prepared By Mr. Muneeswaran Click Here
  • model lesson plan for 9 th std Social science june 1 week new syllabus Tamil medium prepared By Mr. Muneeswaran Click Here
   10th Standard Tamil Medium & English Medium
  • Lesson plan for Jun First week - 10 th std english - Prepared by Click here
  • Lesson plan for Jun First week - 10 th std Science - Tamil Medium Click Here
   Lesson plan for jun 

  6TH STD SCIENCE:

  Text book t/m - PDF version - Direct Download link.
  Text book e/m - PDF version - Direct Download link.
  • 6ம் வகுப்பு பருவம் - 1 அலகு-1 அறிவியல்  ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here
  7TH STD SCIENCE:

  Text book t/m - PDF version - Direct Download link.
  Text book e/m - PDF version - Direct Download link.
  • 7ம் வகுப்பு பருவம் - 1 அலகு-1 அறிவியல்  ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here
  8TH STD SCIENCE:
  • 8ம் வகுப்பு பருவம் - 1 அலகு-1 அறிவியல்  ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here
  9TH STD Tamil
  பாடக்குறிப்பு வ9 இயல்1. Click here


  9TH STD SCIENCE:
  Text book e/m - PDF version - Direct Download link.
  • 9ம் வகுப்பு பருவம் - 1 அலகு-1 அறிவியல்  ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here
  10TH STD Tamil

  WM_பாடக்குறிப்பு வ10 இ1 அன்னைமொழியே click here
  10TH STD SCIENCE:
  Text book t/m - PDF version - Direct Download link.
  Text book e/m - PDF version - Direct Download link.
  • 10ம் வகுப்பு  அலகு-1 அறிவியல்  ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here
  • 10ம் வகுப்பு  அலகு-1 அறிவியல்  ஆசிரியர் பாட PPT  - Click here
  10TH STD SOCIAL SCIENCE:
  • 10 வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடக்குறிப்புகள் - History Lesson 1 TM - Click here
  10TH STANDARD JUNE FIRST WEAK

  9TH STANDARD
  8TH STANDARD

  7TH STANDARD

  6TH STANDARD

  5TH STANDARD


  Post Top Ad