1முதல் 12ஆம் வகுப்புவரை கற்பிக்கும் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் இந்த பதிவில் NOTES OF LESSON அனைத்து வாரங்களுக்கு அனைத்து பாடங்களுக்கும் GUIDE வடிவில் PDF-ஆக உள்ளது. - STUDENTS MATERIALS AND ONLINE TEST

SSLC QUESTION PAPERS DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS DOWNLOAD | HSC QUESTION PAPERS DOWNLOAD | HSC STUDY MATERIALS DOWNLOAD | TNPSC OLD QUESTION PAPERS DOWNLOAD | TNPSC STUDY MATERIALS DOWNLOAD |TET OLD QUESTION PAPERS DOWNLOAD |TET ALL SUBJECTS STUDY MATERIALS DOWNLOAD |PG TRB OLD QUESTION PAPERS DOWNLOAD | PG TRB ALL SUBJECTS STUDY MATERIALS DOWNLOAD |RAILWAY EXAM OLD QUESTION PAPERS DOWNLOAD | RAILWAY EXAM STUDY MATERIALS DOWNLOAD...

Join our WhatsApp Channel

10,11,12 Public Exam Preparation March-2024

10th Model Question Paper 11th Model Question Paper 12th Model Question Paper
Tamil Tamil Tamil
English English English
Mathematics Mathematics Mathematics
Science Physics Physics
Social Science Chemistry Chemistry
10th Guide
Biology Biology
Second Revision Commerce Commerce
Mathematics all in one Accountancy Accountancy
Mathematics one Mark
Zoology
Slow Learners Materials

Wednesday 30 March 2022

1முதல் 12ஆம் வகுப்புவரை கற்பிக்கும் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் இந்த பதிவில் NOTES OF LESSON அனைத்து வாரங்களுக்கு அனைத்து பாடங்களுக்கும் GUIDE வடிவில் PDF-ஆக உள்ளது.

1முதல் 12ஆம் வகுப்புவரை கற்பிக்கும் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் இந்த பதிவில் NOTES OF LESSON அனைத்து வாரங்களுக்கு அனைத்து பாடங்களுக்கும் GUIDE வடிவில் PDF-ஆக உள்ளது.

1st Standard - Click Here

2nd Standard - Click Here

3rd Standard - Click Here

4th Standard - Click Here

5th Standard - Click Here

6,7,8 Term 3 Tamil Notes of lesson Guide PDF Click Here

6,7,8 Term-3 Science Notes of Lesson Guide PDF Click Here

6,7,8 Term-3 English Notes of Lesson Guide PDF Click Here

6,7,8 Term-3 Social Science Notes of Lesson Guide PDF Click Here

9th Standard Tamil Notes of Lesson Guide Pdf Click Here

9th Standard English Notes of Lesson Guide Pdf Click Here

10th Standard Tamil Notes of Lesson Guide Pdf Click Here

10th Standard English Notes of Lesson Guide Pdf Click Here

11th Standard Tamil Notes of Lesson Guide Pdf Click Here

12th Standard English Notes of Lesson Guide Pdf Click Here

5 comments:

 1. Send 12 computer science notes of lesson guide. Thanks..

  ReplyDelete
 2. Send 11th and 12th Chemistry Lesson Plan Guide. Thanks

  ReplyDelete
 3. Morning, do post +1 english notes of lesson for samacheer kalvi.

  ReplyDelete
 4. Send +1 & +2 computer science/computer application both mediums notes of lesson guide thanks

  ReplyDelete
 5. Pls11, 12 th tamil lesson plan

  ReplyDelete

Note: only a member of this blog may post a comment.