10-ஆம் வகுப்பு கணித பாடத்தில் நீங்கள் எளிமையாக தேர்ச்சி பெற வேண்டுமா ? இந்த SLOW LEARNERS STUDY MATERIALS உங்களுக்கு உதவும்.தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் இரண்டு வழி மாணவர்களுக்கும். - STUDENTS MATERIALS AND ONLINE TEST

SSLC QUESTION PAPERS DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS DOWNLOAD | HSC QUESTION PAPERS DOWNLOAD | HSC STUDY MATERIALS DOWNLOAD | TNPSC OLD QUESTION PAPERS DOWNLOAD | TNPSC STUDY MATERIALS DOWNLOAD |TET OLD QUESTION PAPERS DOWNLOAD |TET ALL SUBJECTS STUDY MATERIALS DOWNLOAD |PG TRB OLD QUESTION PAPERS DOWNLOAD | PG TRB ALL SUBJECTS STUDY MATERIALS DOWNLOAD |RAILWAY EXAM OLD QUESTION PAPERS DOWNLOAD | RAILWAY EXAM STUDY MATERIALS DOWNLOAD...

10,11,12 Public Exam Preparation May-2022

10th Model Question Paper 11th Model Question Paper 12th Model Question Paper
Tamil Tamil Tamil
English English English
Mathematics Mathematics Mathematics
Science Physics Physics
Social Science Chemistry Chemistry
10th Guide
Biology Biology
Second Revision Commerce Commerce
Mathematics all in one Accountancy Accountancy
Mathematics one Mark
Zoology
Slow Learners Materials

Thursday, 2 February 2023

 10-ஆம் வகுப்பு கணித பாடத்தில் நீங்கள் எளிமையாக தேர்ச்சி பெற வேண்டுமா ? இந்த SLOW LEARNERS STUDY MATERIALS உங்களுக்கு உதவும்.தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் இரண்டு வழி மாணவர்களுக்கும்.

 

10-ஆம் வகுப்பு கணித பாடத்தில் நீங்கள் எளிமையாக தேர்ச்சி பெற வேண்டுமா ?
இந்த SLOW LEARNERS STUDY MATERIALS உங்களுக்கு உதவும்.தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் இரண்டு வழி மாணவர்களுக்கும்.
 
10TH MATHEMATICS  SLOW LEARNERS  MATERIAL EM PDF CLICK HERE

10TH MATHEMATICS  SLOW LEARNERS  MATERIAL TM PDF CLICK HERE

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.